Detailní informace

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta (PF UP) zobrazit/skrýt informace o fakultě
Mateřská univerzita:
Děkan:
Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
Adresa:
tř. 17. listopadu 8, pošt. schr. 16
771 11, Olomouc
Kontakt:
Telefon: 585 637 510, 585 637 511
FAX: 585 637 506
WWW stránky:

Celkový počet studentů: 2088
Přepočtený počet učitelů: 84
Celkový počet absolventů: 368
Celkový počet přihlášených uchazečů: 2652
- z toho na bakalářské programy: 585
- z toho na magisterské programy: 2067
Studijní programy a obory zobrazit/skrýt informace o programech
Název Druh a titul Forma Délka Kód Přihlášeno Přijato Bude přijato
Právní specializace bakalářský (Bc.) prezenční 3 B6804 584 50 40
Právo ve veřejné správě
Politologie navazující magisterský (Mgr.) prezenční 2 N6701 122 35 35
Evropská studia se zaměřením na evropské právo
Právo a právní věda magisterský (Mgr.) prezenční 5 M6805 1945 310 300
Právo
Termíny zobrazit/skrýt informace
Druh termínu Pro jaký typ studia Datum Poznámka
Den otevřených dveří Bakalářské studium 19.01.2013 od 9,00 do 14,00 hod. v budově A PF UP
Den otevřených dveří Navazující magisterské studium 19.01.2013 od 9,00 do 14,00 hod. v budově A PF UP
Den otevřených dveří Magisterské studium 19.01.2013 od 9,00 do 14,00 hod. v budově A PF UP
Termín podání přihlášky Bakalářské studium 28.02.2013
Termín podání přihlášky Navazující magisterské studium 28.02.2013
Termín podání přihlášky Magisterské studium 28.02.2013
Termín přijímací zkoušky Bakalářské studium 17.06.2013
Termín přijímací zkoušky Navazující magisterské studium 19.06.2013
Poplatky zobrazit/skrýt informace
Pro jaký typ studia Výše poplatku Poznámka
Bakalářské studium 560 Kč pouze elektronická přihláška
Navazující magisterské studium 560 Kč pouze elektronická přihláška
Magisterské studium 560 Kč pouze elektronická přihláška

Název banky: Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-1096330227/0100
Konstantní symbol: 379
Variabilní symbol pro složenku: 716492
Variabilní symbol pro banku: 716492
Převodová pošta: Vakus Vítkov
Specifický symbol: vygenerované číslo e-přihlášky
Obecné informace o fakultě zobrazit/skrýt informace
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci patří k plnohodnotným součástem Univerzity Palackého a je důstojným partnerem ostatním českým právnickým fakultám. Její činnost je vysoce hodnocena i zahraničními institucemi. Právnická fakulta zajišťuje vysokoškolské studium v magisterském oboru Právo, navazujícím magisterském oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo a v bakalářském studijním oboru Právo ve veřejné správě.
Po absolvování magisterského studia v oboru Právo je možné na fakultě získat v rámci akreditovaného rigorózního řízení titul „doktor práv“ (ve zkratce „JUDr.“uváděné před jménem). Akreditovaný doktorský studijní program Teoretické právní vědy představuje nejvyšší dosažitelný stupeň vysokoškolského vzdělání v právu (titul „doktor“, ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem.).
Dlouhodobě je kladen důraz na výuku předmětů týkajících se evropské integrace a evropského práva.
Právnická fakulta nabízí studentům možnost výuky i formou tzv. právních klinik, ve kterých studenti aplikují své teoretické znalosti na řešení konkrétních příkladů z praxe. K zajišťování a koordinaci činnosti právních klinik slouží Centrum pro klinické právní vzdělávání.
Přijímací řízení zobrazit/skrýt informace
Akreditovaný prezenční magisterský studijní program v oboru Právo je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. Standardní doba studia činí 5 let. Vysokoškolské studium je na Právnické fakultě UP ukončeno vykonáním státní závěrečné zkoušky, jejíž součást tvoří diplomová práce ze zvoleného oboru a její úspěšná obhajoba. Absolventům studia se uděluje akademický titul „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem).
Požadavky k přijetí: Ke studiu může být přijat uchazeč, který prokáže maturitním vysvědčením absolutorium úplného středního nebo úplného odborného vzdělání a prokáže potřebnou způsobilost pro toto studium. Kritériem způsobilosti je dosažení takového bodového ohodnocení (percentilu) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (testu Obecné studijní předpoklady a testu Základy společenských věd), které zařadí uchazeče do pořadí v předpokládaném počtu přijímaných studentů.

Akreditovaný prezenční bakalářský studijní program v oboru Právo ve veřejné správě poskytuje základní klíčové, profesní i občanské kompetence nezbytné pro výkon veřejné správy. Standardní doba studia trvá 3 roky. Vysokoškolské studium je ukončeno vykonáním státní závěrečné zkoušky spolu s obhájením bakalářské práce. Absolventům studia se uděluje akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem).
Požadavky k přijetí: Ke studiu může být přijat uchazeč, který prokáže maturitním vysvědčením absolutorium úplného středního nebo úplného odborného vzdělání a prokáže potřebnou způsobilost pro toto studium. Kritériem této způsobilosti je dosažení takového bodového ohodnocení v přijímacím řízení, které zařadí uchazeče do pořadí v předpokládaném počtu přijímaných studentů. V přijatém bodovém systému se hodnotí výsledek písemných testů přijímací zkoušky.

Akreditovaný navazující magisterský studijní program v oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo připravuje odborníky, kteří propojí již získané znalosti svého původního oboru (všechny typy univerzitního bakalářského nebo magisterského studia, včetně přírodovědných či lékařských oborů) s hlubokými znalostmi evropských integračních procesů a evropského práva. Standardní doba studia je 2 roky. Absolventům studia se uděluje akademický titul „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem); pro vybranou skupinu studentů s možností získání titulu Mag. phil. v rakouském Salzburgu v rámci mezinárodní spolupráce obou fakult.
Požadavky k přijetí: Přijetí je podmíněno průkazným absolvováním některého typu bakalářského nebo magisterského studia (vysokoškolský diplom) a úspěšným zvládnutím přijímací zkoušky. Kritériem této způsobilosti je dosažení takového bodového ohodnocení v přijímacím řízení, které zařadí uchazeče do pořadí v předpokládaném počtu přijímaných studentů. V přijatém bodovém systému se hodnotí výsledek písemných testů přijímací zkoušky.
Přijímací zkoušky zobrazit/skrýt informace

Právo ve veřejné správě
Informace o přijímacím řízení
• Fakulta přijímá pouze elektronicky podané přihlášky .
• Termín podání přihlášek: do 28. února 2013
• Termín přijímacích zkoušek: 17. června 2013
• Náhradní termín přijímacích zkoušek: není vypsán.
• Důvodem k povolení náhradního ter¬mí¬nu konání přijímacích zkoušek je pouze řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole. Tito uchazeči doloží nostrifikovaný doklad o dosaženém středoškolském vzdělání (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky).
• Výše administrativního poplatku elektronické formy přihlášky: 560,- Kč
• Číslo účtu: 19-1096330227/0100
• Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc
• Platba ze zahraničí: číslo účtu: 43-3855090287/0100, IBAN: CZ9801000000433855090287
• Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
• Variabilní symbol: 716492
• Konstantní symbol: 379
• Specifický symbol (pro spárování platby a el. přihlášky nutno uvést!): číslo e-přihlášky automaticky vygenerované počítačem při jejím vyplnění
Náležitosti elektronické přihlášky ke studiu:
Uchazeč přihlášku ke studiu elektronicky zaregistruje nejpozději do 28. 2. 2013.
Do téhož data, tj. do 28. 2. 2013 uhradí ke správnému číslu účtu (19-1096330227/0100, příp. ze zahraničí 43-3855090287/0100), správnému variabilnímu symbolu (716492) a správnému specifickému symbolu (= číslo e-přihlášky automaticky vygenerované počítačem při jejím vyplnění) administrativní poplatek ve výši 560,- Kč.
!!! Uchazeč, který do stanoveného termínu (28. 2. 2013) administrativní poplatek neuhradí, nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu (např. neuvede specifický symbol), nebude převeden do databáze přijímacího řízení!!!

Další informace
• Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního oboru pro dotčený studijní program.
• Nedostaví-li se uchazeč k přijímacím zkouškám, administrativní poplatek propadá bez náhrady; náhradní termín přijímacích zkoušek není vypsán.
• Pozvánky s podrobnými informacemi budou zasílány uchazečům na kontraktní adresu cca. měsíc před jejím konáním. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude zasíláno do vlastních rukou na adresu pro doručování, kterou žadatel uvede v přihlášce.
• Žádosti o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.
• Ubytování v době konání přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje.
• Zaregistrovaní uchazeči předají v den konání přijímacích zkoušek, příp. zašlou na studijní odd. fakulty nejpozději do 20. 6. 2013 včetně, úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení s vyznačením svého specifického symbolu, příp. oboru na který se hlásí, v pravém horním rohu fotokopie maturitního vysvědčení. Uchazeči, který nedodá do 20. 6. 2013 úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného středoškolského vzdělání!
• Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení budou distribuována začátkem měsíce července do vlastních rukou uchazeče na adresu pro doručování uvedenou v přihlášce.
• Uchazeč může nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, od 15. 7. do 25. 7. 2013 na studijním oddělení fakulty v pondělí – čtvrtek, v době od 8.00 do 11.30 hod. Z materiálů není přípustné pořizovat kopie.
• Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (do vlastních rukou) využít práva podání žádosti o jeho přezkoumání. Žádost se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Přezkumné řízení pro akademický rok 2013/14 bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje uchazeči do vlastních rukou.

Evropská studia se zaměřením na evropské právo
Informace o přijímacím řízení
• Fakulta přijímá pouze elektronicky podané přihlášky .
• Termín podání přihlášek: do 28. února 2013
• Termín přijímacích zkoušek: 19. června 2013
• Náhradní termín přijímacích zkoušek: není vypsán
• Výše administrativního poplatku elektronické formy přihlášky: 560,- Kč
• Číslo účtu: 19-1096330227/0100
• Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc
• Platba ze zahraničí: číslo účtu: 43-3855090287/0100, IBAN: CZ9801000000433855090287
• Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
• Variabilní symbol: 716492
• Konstantní symbol: 379
• Specifický symbol (pro spárování platby a el. přihlášky nutno uvést!): číslo e-přihlášky automaticky vygenerované počítačem při jejím vyplnění
Náležitosti elektronické přihlášky ke studiu:
Uchazeč přihlášku ke studiu elektronicky zaregistruje nejpozději do 28. 2. 2013.
Do téhož data, tj. do 28. 2. 2013 uhradí ke správnému číslu účtu (19-1096330227/0100, příp. ze zahraničí 43-3855090287/0100), správnému variabilnímu symbolu (716492) a správnému specifickému symbolu (= číslo e-přihlášky automaticky vygenerované počítačem při jejím vyplnění) administrativní poplatek ve výši 560,- Kč.
!!! Uchazeč, který do stanoveného termínu administrativní poplatek neuhradí, nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu (např. neuvede specifický symbol), nebude převeden do databáze přijímacího řízení!!!

Další informace
• Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního oboru pro dotčený studijní program.
• Nedostaví-li se uchazeč k přijímacím zkouškám, administrativní poplatek propadá bez náhrady; náhradní termín přijímacích zkoušek není vypsán.
• Pozvánky s podrobnými informacemi budou zasílány uchazečům na kontaktní adresu cca. měsíc před jejím konáním. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude zasíláno do vlastních rukou na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.
• Žádosti o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.
• Ubytování v době konání přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje.
• Zaregistrovaní uchazeči předají v den konání přijímacích zkoušek úředně ověřenou fotokopii diplomu, příp. potvrzení fakulty o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou zkouškou.
• Uchazeči, který nedodá ke dni přijímacích zkoušek úředně ověřenou fotokopii diplomu (příp. potvrzení fakulty o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou zkouškou), bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání!
• Uchazeč může nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí, od 15. 7. do 25. 7. 2013 na studijním oddělení fakulty v pondělí – čtvrtek, v době od 8.00 do 11.30 hod. Z materiálů není přípustné pořizovat kopie.
• Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (do vlastních rukou) využít práva podání žádosti o jeho přezkoumání. Žádost se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Přezkumné řízení pro akademický rok 2013/14 bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje uchazeči do vlastních rukou.

Právo
Informace o přijímacím řízení
• Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního oboru pro dotčený studijní program.
• Fakulta přijímá pouze elektronicky podané přihlášky .
• Termín podání přihlášek: do 28. února 2013
• Výše administrativního poplatku elektronické formy přihlášky: 560,- Kč
• Číslo účtu: 19-1096330227/0100
• Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc
• Platba ze zahraničí: číslo účtu: 43-3855090287/0100, IBAN: CZ9801000000433855090287
• Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého, Křížkovského 8,771 47 Olomouc
• Variabilní symbol: 716492
• Konstantní symbol: 379
• Specifický symbol (pro spárování platby a el. přihlášky nutno uvést!): číslo e-přihlášky automaticky vygenerované počítačem při jejím vyplnění
• Fakulta nezasílá pozvánku k přijímacím zkouškám (viz odst. „Přijímací zkouška“) a nesděluje ani další informace týkající se příjmu přihlášky a maturitního vysvědčení.
Náležitosti elektronické přihlášky ke studiu:
Uchazeč přihlášku ke studiu elektronicky zaregistruje nejpozději do 28. 2. 2013.
Do téhož data, tj. do 28. 2. 2013 uhradí ke správnému číslu účtu (19-1096330227/0100, příp. ze zahraničí 43-3855090287/0100), správnému variabilnímu symbolu (716492) a správnému specifickému symbolu (číslo e-přihlášky automaticky vygenerované počítačem při jejím vyplnění) administrativní poplatek ve výši 560,- Kč.
!!! Uchazeč, který do stanoveného termínu (28. 2. 2013) administrativní poplatek neuhradí, nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu (např. neuvede specifický symbol), nebude převeden do databáze přijímacího řízení!!!

Další informace
• Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního oboru pro dotčený studijní program.
• Nedostaví-li se uchazeč k přijímacím zkouškám, administrativní poplatek propadá bez náhrady.
• Žádosti o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.
• Zaregistrovaní uchazeči zašlou nejpozději do 20. 6. 2013 včetně na adresu studijního oddělení fakulty (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 8, poštovní schránka 16, 771 11 Olomouc) úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení s vyznačením svého specifického symbolu, příp. oboru na který se hlásí, v pravém horním rohu fotokopie maturitního vysvědčení. Podmínka platí i pro případné absolventy vysokých škol.
• Uchazeči, který nedodá ve stanoveném termínu (do 20. 6. 2013 včetně) úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného středoškolského vzdělání!
• Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení budou distribuována začátkem měsíce července do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.
• Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (do vlastních rukou) využít práva podání žádosti o jeho přezkoumání. Žádost se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Přezkumné řízení pro akademický rok 2013/14 bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje uchazeči do vlastních rukou.
Uplatnění absolventů zobrazit/skrýt informace

Právo ve veřejné správě
Absolventi mohou získané vzdělání uplatnit jako odborní pracovníci nebo nižší či střední management ministerstev, jiných správních úřadů s celostátní působností, územních odborných správních úřadů, územních samosprávných celků (obcí a krajů), dalších veřejnoprávních korporací (komory, veřejné vysoké školy); u Policie ČR, obecních úřadů, vězeňské služby a justiční stráže, celní správy, jako tzv. soukromé autorizované osoby soukromého práva, případě i v jiných profesích, vyžadujících základní dovednosti nižšího či středního managementu.
Evropská studia se zaměřením na evropské právo
Absolvent oboru najde uplatnění především ve veřejné správě na všech úrovních, kde bude potřeba odborníků na evropské integrační procesy a evropskou právní problematiku. Absolventi mohou své vzdělání uplatnit v českých i zahraničních soukromých firmách, ve státních institucích (ministerstva, veřejná správa na úrovni krajů), samosprávních institucích (kraje a městská zastupitelstva), institucích Evropské unie a jejich přidružených organizací, dále to mohou být evropské regionální agentury, české soukromé společnosti provozující obchodní činnost v zahraničí, zahraniční soukromé společnosti, firmy provozující obchodní činnost v České republice.
Právo
Absolventi fakulty mají možnost uplatnění ve sféře judiciální, v advokacii, na státních zastupitelstvích, ve sféře veřejné správy i ve sféře tuzemského i zahraničního obchodu a také v diplomatických službách.
TOPlist